Privacy- en cookieverklaring

Zwaarvet vindt uw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw persoonsgegevens dan ook serieus. Daarom hebben wij een privacy- en cookieverklaring opgesteld voor onze websitebezoekers. Hierin leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. ‘Persoonsgegeven’ is daarmee een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer en overige contactgegevens.

Het doel van deze privacy- en cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop Hostnet uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving zoals de AVG. Lees deze verklaring goed, zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. In dit geval vanwege uw bezoek aan onze website. Wij informeren u over onze privacy-en cookieverklaring via onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Zwaarvet (Almystraat 18, 5061 PA Oisterwijk) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Om uw persoonlijke account aan te maken en te onderhouden

Er wordt voor u een account aangemaakt, zodat u volledig gebruik kunt maken van uw diensten. Een account bevat persoonsgegevens zoals uw naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eerdere bestellingen en/of lopende contracten. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). De persoonsgegevens die u via uw account opgeeft, kunt u aanpassen wanneer u wilt.

2. Voor klantenservice: afhandeling van vragen, opmerkingen en klachten

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail, chat en social media. Om u direct te kunnen helpen, maken we gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem. Hierin staan bijvoorbeeld uw contactgegevens en aankoopgeschiedenis. Telefoongesprekken en contactlogs met onze Klantenservice kunnen gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

De gegevens die we voor dit doel gebruiken zijn nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en/of ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Zwaarvet verkoopt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens wel delen met externe leveranciers (zoals een verwerker) of overheidsinstanties voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt in overeenstemming met relevante wetgeving.

Leveranciers

In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Met zulke leveranciers sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat goed is vastgelegd dat zij persoonsgegevens correct beveiligen en zij tijdig melding bij ons doen bij (een vermoeden van) een datalek.

Overheidsinstanties

Zwaarvet kan wettelijk verplicht worden om sommige persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Zwaarvet uw persoonsgegevens overdraagt om de rechten van Zwaarvet te beschermen. Ook dit gebeurt in overeenstemming met de relevante wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met overheidsinstanties als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de wet, onze voorwaarden of ons beleid en om de rechten, eigendommen en veiligheid van Zwaarvet en anderen te beschermen. Misbruik of evident illegale activiteiten melden wij in dat kader altijd.

Overige partijen

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met de volgende partijen:

 • Uitgevende instanties van domeinnamen
  Als domeinnaamregistrar is Zwaarvet verplicht om, wanneer u een domeinnaam registreert, bepaalde informatie te verstrekken aan de uitgevende instantie van de betreffende domeinextensie. Deze informatie kan verschillen per uitgevende instantie. In de regel verstrekken wij uw contactgegevens (naam en adres), maar mogelijk ook uw e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. De relevante uitgevende instantie kan dergelijke informatie voor het publiek beschikbaar stellen via een open, toegankelijke database van domeinnaamhouders, de zogenaamde WHOIS-database. Voor veel extensies geldt dat u de WHOIS-gegevens kunt afschermen via Siteground. Uw gegevens zijn dan nog wel bekend bij de uitgevende instantie, maar niet meer zichtbaar in de openbare WHOIS-database.
 • Ons accountantskantoor
  Wij kunnen gegevens delen met ons accountantskantoor voor het uitvoeren van onze (jaar)controles.
 • Ict-dienstverleners
  Tijdens het onderhouden, beheren en ondersteunen van onze systemen en applicaties kunnen ict-dienstverleners beperkt toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens. Dit wordt altijd vooraf besproken met Zwaarvet.
 • Deurwaarders, bewindvoerders en overige externe adviseurs
  Aan deze partijen kunnen wij uw naam, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 uit de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Alleen werknemers die daarvoor van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen mede daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij bij wanneer nodig. Wij doen er alles aan om datalekken (inbreuken op de beveiliging) te voorkomen. Wanneer er sprake is van een datalek, handelen wij volgens ons datalekprotocol.

Waar slaan we uw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens gebruiken we verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU).

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we via deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
 • recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
 • recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u dat wilt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
 • recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).